banner 01

Noord Brabant

Door Roelof Jan Mulder, voorzitter 50PLUS Brabant

Geen lastenverzwaring maar koopkrachtbehoud: senioren zijn de laatste jaren voortdurend achter gebleven wanneer het gaat om lastenverlichting. Terwijl het hele land er elk jaar volgens het Kabinet een paar procenten op vooruit ging bleven de ouderen achter. Ook in 2020. Voor hen was/is het hooguit een half procent of minder. Kijk de Nibud cijfers er maar op na. Ouderen hebben een partij nodig die in de tweede Kamer voor ze opkomt en al dit soort onrechtvaardigheden weet te voorkomen. Zo’n partij is de 50PLUS partij. Maar dan moet het zetelaantal wel omhoog. We stijgen in de peilingen. Op dit moment al naar 9 zetels. Dat geeft hoop maar het moeten er meer worden. U kunt ons helpen. Door lid te worden of door in ieder geval op ons te stemmen. Dat geldt natuurlijk ook voor het pensioenschandaal. Daarover hierna meer.

 

 

Bestrijding armoede. Niet alleen in onze provincie maar landelijk. In Tilburg neemt de gemeenteraadsfractie van 50PLUS al het voortouw. Daar ligt het armoedepercentage ook hoger dan in de rest van de provincie. Maar het is te gek dat er in een rijk land als Nederland nog voedselbanken moeten bestaan. Daar wil onze partij ook iets aan doen. Betere ondersteuning en een betere toegang tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. En meer vaste banen in plaats van ZZP of de voor ondernemers zo profijtelijke flexbanen. Daar ligt ook een taak voor de vakbeweging, die we daar te weinig over horen.

 

Betaalbaar wonen voor ouderen: en niet alleen voor ouderen maar voor alle Nederlanders. De prijzen voor huizen, zowel koop als huur rijzen de pan uit. Dat kan zo niet door gaan. Dus moet de spanning op de woningmarkt worden weg genomen. En zou ook moeten worden voorkomen dat woningen door speculanten worden opgekocht om ze voor veel geld te verhuren en daarnaast ook nog eens te profiteren van de gestegen markt prijzen. Het gaat hier om de door de regeringspartijen zo geprezen en uit de hand gelopen marktwerking. Vooral ook in de zorg. Daar moet een eind aan komen.

 

Stikstofbeleid niet over maar met de boeren: niemand zal ontkennen dat er niet wat aan het grote probleem van de stikstof uitstoot en bijvoorbeeld stankoverlast van de boerenbedrijven in Brabant moet worden gedaan. Maar bij veel boerenbedrijven staat het water tot aan de lippen en kunnen nieuwe maatregelen, nóg strenger dan in de rest van Nederland, op grote schaal tot faillissementen lijden. Partijen in de Provinciale Staten van Noord Brabant met D66 en Groen links voorop hebben daar geen boodschap aan. 50PLUS wel. 

 

Betere bescherming van onze natuur: we lezen steeds vaker over het dumpen van drugsafval in de natuur. Dat is een kwestie van handhaving en van de bestrijding van het behoorlijk grote drugsprobleem in onze provincie. Van Provinciale Staten zou in dit verband meer actie mogen worden verwacht.

 

Verhoging veiligheid en meer politie op straat: Camera toezicht moet in onveilige gebieden in onze steden worden verhoogd. Maar ook de wijkagent moet terug in het straatbeeld. Onlangs aangifte gedaan van de diefstal van een portemonnee. Een geüniformeerd agent is daar drie kwartier mee bezig geweest. Met twee vingers intikken etc. Dat moet anders. Niet geld is bij de politie altijd het grootste probleem maar efficiency. Waarom kan een administratief medewerker zo’n aangifte niet doen? Daar moet 50PLUS zich ook voor inzetten. Ook waterveiligheid staat voor 50PLUS voorop. Met vertegenwoordigers in de drie waterschappen in Brabant houden we daar voortdurend de vinger aan de pols. Wat te doen aan wateroverlast in de steden bijvoorbeeld? Of het vinden van oplossingen voor langdurige droogteperioden.  

 

Betaalbaar openbaar vervoer voor ouderen: spreekt voor zich evenals het feit dat bijvoorbeeld meer toiletvoorzieningen in openbaar vervoer en op de stations moeten worden gerealiseerd. 

 

Uniforme uitvoering WMO: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (WMO) wordt door de gemeenten uitgevoerd. Dat was vroeger een taak van de rijksoverheid maar is naar de gemeenten overgegaan tezamen met een meestal ontoereikend budget. De uitvoering van die wet is derhalve bij de gemeenten verschillend. Daar komt nog bij dat het geld niet geoormerkt is en dus per gemeente ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt. 50 PLUS pleit voor een uniforme uitvoering van de wet. Zodat het niet meer mogelijk is dat de ene gemeente veel ruimhartiger met het verstrekken van steun vanuit de WMO omgaat dan de andere.

 

Uitbreiding van de vertegenwoordiging van 50PLUS in Brabant: daar zijn we hard mee bezig. Op dit moment beschikt 50PLUS over 10 gemeenteraadsleden in 5 gemeenten, 6 bestuurders in de 3 waterschappen en 2 leden in de Provinciale Staten. Dat is landelijk gezien heel hoog. Maar we willen meer. Er zijn al initiatieven om in een aantal gemeenten in Brabant een vertegenwoordiging van 50PLUS te verkrijgen. Dat wordt door het bestuur van de provincie van harte ondersteund. We houden u via de website op de hoogte.

Landelijk

 

Voortzetting strijd voor een goed pensioen: veel gepensioneerden hebben al tien jaar hetzelfde pensioen. Dat wil zeggen dat ze niet zijn geïndexeerd (verhoogd met het stijgen van de welvaart, dat heet welvaartsvast. Of verhoogd met het inflatiepercentage, dat heet waardevast), terwijl hen dat wel was beloofd door de pensioenfondsen. Dat betekent dat velen van u nu tot zo’n 20% achter lopen op de landelijke loonontwikkeling. We zakken dus steeds verder weg. En dat gaat sluipender wijs. Elk jaar een beetje meer. In tijden van recessie zou uit het oogpunt van solidariteit zo’n ontwikkeling wel te billijken zijn. Maar die is al lang voorbij en nóg mag er van de overheid niet geïndexeerd worden. De partij die dat in de Tweede kamer het meest fanatiek tegen houdt is D66. Alles onder het mom van: als we nu gaan indexeren blijft er te weinig over voor de generaties na ons, de huidige jongeren.  Het is een ingewikkeld verhaal maar het komt in het kort hier op neer. De toekomstige verplichtingen van de fondsen worden berekend aan de hand van een waardestijging van de vermogens op basis van een zogenaamde rekenrente. Als die rente boven de 2,5 % ligt komen de fondsen niet in de problemen en kan er geïndexeerd worden. Probleem is dat die rente historisch laag is, bijna 0 %. Alles als gevolg van de rentepolitiek van de Europese Bank die de rente zo laag mogelijk wil houden om vooral de zuidelijk landen, die gebukt gaan onder een enorme schuldenlast, tegemoet te komen. Daar lijden de Nederlandse gepensioneerden dus onder. Wat is echter het geval, de groei van het vermogen van de fondsen is slechts voor een klein deel afhankelijk van die rekenrente. Verreweg het grootste deel van het vermogen is belegd in aandelen of in vaste activa. En die leveren een rendement op van gemiddeld 6 á 7% gedurende de laatste 50 jaar. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de rendementen uit die beleggingen plotseling zouden stoppen. Maar dat is wel wat minister Koolmees en vooral ook Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) ons willen doen geloven. Er is volgens hen dus geen geld voor indexering en de media blaten deze onzin voortdurend na zodat half Nederland gelooft dat de fondsen op omvallen staan en er straks wellicht gekort moet worden. Wat hier gebeurt is pure diefstal. De fondsen hebben nog nooit over zoveel geld beschikt, meer dan 1500 miljard!  Ze kunnen en willen ook best indexeren maar het mag niet. Aan dit onrecht móet een eind komen. Dat kan alleen maar met een hele sterke ouderenpartij. En die partij is 50PLUS!!

 

Hieronder een paar voorbeelden: voorbeeldgezin: echtpaar beiden gepensioneerd en recht hebbend op AOW. Aanvullend pensioen: 7.000 euro per jaar (het gemiddeld aanvullend pensioen van 70% van de gepensioneerden). Bij 20% niet indexering scheelt dat zo’n 1.400 euro per jaar, of ruim 115 euro per maand. Op zo’n inkomen een boel geld. Bij een aanvullend pensioen van 10.000 euro wordt het sommetje 2.000 euro per jaar , bij 20.000 euro 4.000 euro per jaar en bij 30.000 euro al 6.000 euro per jaar. En we praten hier over netto bedragen. Het is goed om ons te realiseren om hoeveel geld het eigenlijk gaat dat ons door de overheid stelselmatig wordt onthouden.

 

Daarom : stem 50PLUS!