banner 01

Noord Brabant

14 september 2019

In de Statenvergadering van gisteren heeft de 50PLUS fractie haar eerste tastbare succes behaald. Voor het eerst sinds lange tijd is een 50PLUS motie aangenomen. Onze motie over het manifest "Samen Doen - Samen Oplossen" is met 27 stemmen voor en 23 tegen aangenomen! De eerste 50PLUS motie sinds jaren! Hiermee is onmiddelijk de uitspraak gelogenstraft dat je als kleine fractie toch niets kunt uitrichten. 

Het gaat om deze motie, die we al eerder bij de beraadslagingen over het bestuursakkoord hadden ingediend, maar tot nu toe om strategische redenen nog even aangehouden hadden. Tot deze Statenvergadering dan.

In deze motie roepen we GS op om opnieuw in gesprek te gaan met het maatschappelijk middenveld (lees: ouderenbonden) om samen op zoek te gaan naar oplossingen voor de diverse problemen waarmee met name ouderen worden geconfronteerd. De aanleiding van deze motie was het door de diverse bonden en zorginstellingen uitgebrachte manifest "Samen Doen - Samen Oplossen".

Deze motie was nodig omdat tijdens de vorige bestuursperiode door met name de gedeputeerde van de SP de gesprekken met ouderenbonden gestopt zijn omdat men geen doelgroepenbeleid wilde en vooral wilde sturen op initiatieven (kortlopende projecten) vanuit de maatschappij. Dit geluid was ook nu te horen tijdens de diverse stemverklaringen, ook van de SP

De motie werd gesteund door de VVD, CDA, GL, 50PLUS, PvdD, LokaalBrabant en CU/SGP. Tegen waren FvD, SP, D66, PVV en PvdA.


 

16 juli 2019

De tweede nieuwsbrief van de 50PLUS-fractie in de Provinciale Staten heeft het licht gezien. Ook deze nieuwsbrief is per e-mail naar alle 50PLUS leden in Noord-Brabant verstuurd. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen,bijvoorbeeld omdat het partijbureau geen e-mail adres van u heeft, dan kunt u hier de 2e nieuwsbrief lezen. En dat kan natuurlijk ook als u de nieuwsbrief nog een keertje wilt inzien. 


 

In de week van 7 juni werden we verrast met het bericht dat er een nieuw bestuursakkoord was. De partijen VVD, CDA, GL, D66 en PvdA waren eruit, en hebben samen besloten om de komende jaren als coalitie de provincie te gaan besturen. Hierbij krijgen VVd en CDA ieder 2 gedeputeerden en de overige partijen mogen 1 gedeputeerde leveren.

Op vrijdag 7 juni werd met veel tam-tam dit bestuursakkoord gepresenteerd. En misschien was die tam-tam wel nodig om de aandacht af te leiden van het toch wat schamele resultaat. Oude wijn in nieuwe zakken, meer van hetzelfde, voorzetting van het beleid van de afgelopen jaren. Meer was er niet van te maken. Vooral de rol van het CDA was opvallend. De afgelopen 4 jaar is het CDA in e oppositie keer op keer te hoop gelopen tegen het landbouwbeleid van gedeputeerde Spierings (D66). Je zou toch verwachten dat het CDA er nu voor zou zorgen dat dit beleid, en dan met name het naar voren halen van de strenge millieu-eisen, tenminste afgezwakt zo niet op zijn kop zou gaan worden. Niets van dat alles dus. Spierings van d66 mag gedeputeerde blijven met landbouw in haar pakket. Het CDA heeft zich naar ons gevoel laten afschepen met wat Jan Frans Brouwers schertsend een pretpakket heeft genoemd.

Tijdens de volgende statenvergadering op 14 juni stond dit bestuursakkoord op de agenda en werden de nieuwe gedeputeerden benoemd. Naar aanleiding van het bestuursakkoord werden maar liefst 17 moties ingediend. De 50PLUS fractie heeft in een eigen motie aandacht gevraagd voor de communicatie met het maatschappelijke middenveld w.o. de ouderenbonden in relatie tot het eerder aangeboden manifest "Samen Doen -Samen Oplossen". Omdat staande de vergadering de coalitiepartijen aankondigden alle in stemming te brengen moties te zullen verwerpen (na eerst "de hand uitgestoken" te hebben naar de oppositie), hebben wij besloten deze motie nu nog niet in stemming te brengen, maar aan te houden en eerst op zoek te gaan naar zo mogelijk een meerderheid hiervoor.  We houden u uiteraard van de vorderingen op de hoogte.


 

29 mei 2019

Vandaag is de eerste nieuwsbrief van de 50PLUS-fractie in de Provinciale Staten verschenen. Deze nieuwsbrief is per e-mail naar alle leden van 50PLUS in Noord-Brabant verstuurd. Heeft u deze nieuwsbrief niet ontvangen, of wilt u hem nog eens lezen, dan kunt u deze hier bekijken.

Wij willen als 50PLUS-fractie met deze nieuwsbrief graag onze achterban geïnformeerd houden over wat we als 50PLUS zoal in de Provinciale Staten doen. We willen graag het conatct met onze achterban zo goed mogelijk houden. Vandaar dat u in deze nieuwsbrief ook verschillende mogelijkheden vindt om ons per e-mail te bereiken. En wees ervan overtuigd dat we zullen reageren als u zich moet iets tot ons wendt.

De nieuwsbrief zal zeker enige malen per jaar verschijnen, ook afhankelijk van wat er zoal te melden valt.  Zo liggen in de maanden juli en augustus de werkzaamheden in de Provinciale Staten zowat stil, zodat hety onwaarschijnlijk is dat er dan een nieuwsbrief zal verschijnen.


 

24 mei 2019

Op 24 mei werd een vergadering van de Provinciale Staten gehouden. Op de agenda stond onder meer de bespreking van de jaarstukken 2018. Overigens kunt u de agenda van deze hele dag, met daarbij de agenda van de vergadering, hier inzien inclusief alle relevante stukken.

Ook de 50PLUS-fractie had wel het een en ander op te merken naar aanleiding van deze jaarstukken. Onze kritiek richtte zich vooral op een drietal punten. Allereerst vinde we dat het gebezigde taalgebruik wel erg vaag is. Als het gaat om investeringen waar honderden miljoenen euro's mee gemoeid zijn mag je wel iets duidelijker zijn dan "Een groot deel van de bodems in natuur- en landbouwgebieden verkeert in een matige staat."  Verder ergeren we ons aan het feit dat als gesproken wordt over de toch belangrijke (want omvangrijke) doelgroep van de 50-plusser nauwelijk in het vizier komt. En ten derde klopt dit college zich met het programma "Sociale veerkracht" nogal op de borst, waarbij verzwegen wordt dat de keerzijde is dat alle subsidie aan en contact met de ouderenbonden is stopgezet. Hierdoor zijn o.a. provinciaal geörganiseerde opleidingen tot Cliënt-ondersteuner en Vrijwillige-ouderen-adviseur is het gedrang gekomen. Wij vinden dat dit beleid bijgesteld moet worden.

Ons commentaar hebben we verwoord in een presentatie die tijdens de statenvergadering door Jan Frans Brouwers is gegeven. Hiermee werd deze presentatie tevens de maidenspeech van Jan Frans. De volledige tekst hiervan kunt u hier lezen.


 

22 mei 2019

Recentelijk werd de 50PLUS fractie uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij een kalvermesterij. Er zat een klein tochtje op de fiets aan vast,maar dat was zo ongeveel het enige leuke aan de dag. Want de boodschap van de kalvermesterijen was alles behalve vrolijk. De gevolgen van het provinciaal beleid voor de kalverhouders is op zijn minst dramatisch te noemen. Door het invoeren op korte termijn van eisen aan de uitstoot van ammoniak, is er voor boeren geen andere keuze dan het installeren van luchtwassers. Tijd om te komen tot andere, betere en goedkopere innovatieve systemen worden de boeren niet gegund. En na het installeren van luchtwassers zal er geen geld meer zijn om alsnog betere innovatieve systemen in te voeren. 

Volgens de boeren zijn luchtwassers geen optie, omdat ze onvoldoende effectief zijn, brandonveilig en duur. Door deze maatregelen driegt 50% van de kalverhouders in Noord-Brabant te moeten stoppen met hun bedrijf. Vaak overweegt men het bedrijf te verplaatsen naar een provincie als Gelderland, waar minder strigente eisen gelden. Duidelijk is dat je als provincie hiermee het probleem niet oplost, en alleen jezelf maar benadeelt.

Al met al is dit voor de 50PLUS-fractie voldoende reden om hierover schriftelijke vragen te stellen aan de gedupeerde. De inhoud van deze vragen vindt u hier.


 

20 mei 2019

Enige tijd geleden werden we benaderd door enige bezorgde bestuurders van buurtbus verenigingen. Zij vertelden ons het volgende: de provincie heeft een nieuwe huisstijl ook voor buurtbussen ingevoerd. Deze buurtbussen worden gereden door vrijwilligers vanuit verenigingen. Tot nu toe konden deze verenigingen wat extra inkomsten genereren door advertentieruimte op de buurtbus te verkopen. Door de nieuwe huisstijl dreigt deze mogelijkheid te vervallen, waardoor buurtbusverenigingen inkomsten mislopen. Deze inkomsten worden gebruikt om de vrijwilligers jaarlijks als dank voor hun inspanningen op een uitje te tracteren. Het bedrag kan wel oplopen tot een paar duizend euro voor grotere verenigingen. 

Initieel hebben wij de mensen van de buurtbusvereniging geadviseerd om een brief te schrijven naar de Provinciale Staten, zodat wij daar dan op zouden kunnen acteren. Deze brief is gekomen, weliswaar gericht aan de gedeputeerde. De betreffende brief kunt u hier lezen.

Omdat 50PLUS het belangrijk vindt dat ook kleinere leefgemeenschappen vitaal moeten blijven, een een goede busdienst, zo nodig met buurtbussen, hier onderdeel van uitmaakt, heeft 50PLUS naar aanleiding van deze brief schriftelijke vragen aan de gedeputeerde gesteld. Deze vragen vindt u hier.

Tenslotte: dit is een voorbeeld van hoe je als fractie samen met betrokken bewoners iets op de agenda van de PS kunt krijgen. Dit punt zou anders vermoedelijk onbesproken zijn gebleven.


 

13 mei 2019

Onlangs verscheen een bericht in het Eindhovens Dagblad dat ging over de uitval van één intercity per uur in Deurne. Dit in verband met de ontwikkeling van Eindhoven tot internationaal knooppunt, met als eerste stap een 'Direct snelle verbinding Eindhoven - Düsseldorf'. Uit de Jaarstukken van de provincie volgt dat dit besluit in de loop van 2018 is genomen. En dan is het toch raar dat de consequentie hiervan, te weten één intercity per uur minder in Deurne, nu pas bekend wordt. 

De 50PLUS fractie heeft hierin reden genoeg gezien om over deze gang van zaken vragen te stellen. Natuurlijk gaat het daarbij over de vraag in hoeverre GS op de hoogte was van deze consequentie, en waarom dat dan niet met Deurne is overlegd. Verder maken we ons zorgen over de gevolgen van deze verslechterde treinverbinding voor Deurne. Dit zal leiden tot meer autogebruik, en kan wellicht voor sommige inwoners een extra reden zijn om Duerne maar helemaal te verlaten.

De schriftelijke vragen kunt u hier lezen.


 

10 mei 2019

Een van de eerste acties waarmee de 50PLUS statenfractie zich in samenwerking met andere partijen heeft bezig gehouden is de mogelijkheid tot uitbreiding van de bemensing met extra burgercommissieleden. Met als resultaat dat de 50PLUS fractie er één burgercommissielid bij heeft gekregen. Als nummer 3 op de kandidatenlijst is Chris Spooren de aangewezen kandidaat. Op de foto ziet u hoe Chris samen met andere burgercommissieleden in de statenvergadering van 10 mei de eed aflegt. 

Beediging Chris 400x260


 

25 april 2019

Naar aanleiding van het verontrustende bericht in de media over het grote aantal verkeersdoden in Noord-Brabant heeft de 50PLUS fractie gemeend enige schriftelijke vragen te moeten stellen. Brabant is al enige jaren bezig met een campagne gericht op het terugdringen van verkeersdoden op de Noord-Brabantse wegen. In 2018 kreeg deze campagne het thema "Snelheid" mee. Recent heeft het bureau PON in opdracht van het provinciaal bestuur een onderzoek verricht naar het effect van deze campagne. Het rapport over dat onderzoek verscheen in februari van dit jaar en is hier in te zien.

De vragen gaan over de invoering en effectiviteit van de maatregelen en over de relatie met de campagne en de resulaten ervan. De schiftelijke vragen kunt u hier lezen


 

Nadat op 20 maart 50PLUS in de staten van Noord-Brabant 2 zetels veroverd hadden, zijn de nieuwe statenleden Jan Frans Brouwers en Rinus van Weert op 28 maart officieel geïnstalleerd als leden van de Provinciale Staten. Hieronder zijn op de foto's de momenten vastgelegd waarop beiden de eed afleggen.

 JFB legt eed af

 

Jan Frans Brouwers legt als eerste de eed af ,

 

 

 

 

RvW legt eed af

 

 

 

waarna Rinus van Weert volgt