banner 01

Noord Brabant

Omdat een heel hoog percentage van de leden bij de enquête die onlangs werd gehouden aangegeven heeft pensioen en koopkracht toch wel degelijk als een belangrijk speerpunt in de komende verkiezingscampagne te beschouwen hebben wij gemeend daar in een motie nog eens extra aandacht voor te vragen. De tekst van de motie vindt u hieronder.

MOTIE: Extra aandacht voor koopkrachtverbetering en indexering van pensioenen in verkiezingscampagne 50PLUS.

De leden van de vereniging 50PLUS in digitale vergadering bijeen op 12 december 2020 Constaterende dat de pensioenen van gepensioneerden in Nederland al tien jaar niet geïndexeerd zijn. Dat de belastingmaatregelen steevast in het nadeel van gepensioneerden uitvallen. Constaterende dat veel gepensioneerden daardoor al zeker 20 % achter lopen bij de inkomensontwikkeling van de gemiddelde werkende Nederlander. Dat dit tot grote ongelijkheid in de samenleving heeft geleid of gaat leiden. Dat dit betekent voor een gepensioneerd echtpaar met een aanvullend pensioen van 7000 euro per jaar (het gemiddelde aanvullend pensioen van 70% van de gepensioneerden in Nederland) een inkomensverlies van ruim 110 euro per maand, op een dergelijk inkomen een forse aderlating. Constaterende dat de pensioenfondsen over een enorme reserve beschikken. Genoeg om de pensioenen gedurende 40 Jaar uit te betalen. Constaterende dat het Financiële toetsingskader, met betrekking tot de berekening van de dekkingsgraad werd vast gesteld toen er nog geen sprake was van een mogelijke renteverlaging tot bijna 0 %. Dat dit manco al lang gerepareerd had moeten worden. Dat de pensioenfondsen in de achterliggende jaren buitengewoon goede beleggingsresultaten hebben behaald en dat die niet konden/mochten worden meegerekend bij de berekening van de dekkingsgraden. Dat dit geleid heeft tot enorme financiële reserves bij de fondsen en dat het niet indexeren derhalve in feite neerkomt op diefstal van de gelden bestemd voor de indexatie van de pensioenen door de overheid. Constaterende dat dit voorjaar door de sociale partners een pensioenakkoord is gesloten waar de genoemde manco’s vooralsnog niet zijn opgelost. Dat het in feite een schande is dat we het beste pensioensysteem ter wereld te grabbel hebben gegooid. Echter dat binnen het nieuwe pensioenakkoord nog mogelijkheden genoeg aanwezig zijn om, alvorens een en ander in wetgeving te worden vastgelegd, nog de nodige noodzakelijk wijzigingen aan te brengen. Zoals daar zijn een ander systeem voor de berekening van de rekenrente. Het herinvoeren van de zogenaamde doorsnee pensioenpremieregeling (het loslaten daarvan gaat minimaal 60 miljard euro kosten, volkomen onnodig). En het veel meer betrekken van de rendementen van de pensioenfondsen bij de berekening van de dekkingsgraden.

Verzoekt het HB erop toe te zien dat een en ander prominent gaat worden meegenomen in de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Verzoekt het HB er bovendien alles aan te doen dat op een eenduidige wijze over dit heikele onderwerp door de vertegenwoordigers van 50PLUS naar buiten wordt getreden

En gaat over tot de orde van de dag.

Engelen 23 november 2020
Roelof Jan Mulder, voorzitter 50PLUS Brabant