banner 01

Noord Brabant

Beste lezer,

In de media en in de politiek wordt vaak gesproken over het welzijn van de mensen. Maar wat is welzijn nu precies, en wat bedoelen media en politici er mee? De algemeen aanvaarde definitie van het begrip welzijn is: "Welzijn is een gevoel van welbevinden, door sommigen ook wel beschreven als geluk. Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat.

Wanneer we het vanuit economisch oogpunt hebben over welzijn, dan hebben we het over de mate waarin de mensen hun materiële en immateriële behoeften bevredigd achten."

Dan is er natuurlijk nog de term welbevinden: Welbevinden betekent dat iemand zich goed voelt. We noemen dit ook wel "'leefplezier" of "kwaliteit van leven". Het begrip, "welbevinden", krijgt de laatste tijd gelukkig steeds meer aandacht in de ouderenzorg. Ervan uitgaande dat iemands welzijn afhangt van zijn of haar welbevinden, dan kunt u zich voorstellen, dat dit een van de speerpunten van het 50PLUS-verkiezingsprogramma is.

Juist in de ouderenzorg staat de "kwaliteit van leven" erg onder druk. De laatste 10 jaar is er door de "kabinetten Rutte" zo veel bezuinigd in de zorg, dat de kwaliteit van de geleverde zorg ernstig onder druk staat. Maar gelukkig zijn bijna alle partijen van mening, dat er iets aan het zorgstelsel moet veranderen. Hierbij wordt vooral gedoeld op minder marktwerking en meer regie vanuit de overheid. Hoe dit uitgevoerd moet worden, vorm moet gaan krijgen, en wat de uiteindelijke kosten daarvan zijn, daar over zijn de meningen verdeeld! Sterker, er zijn partijen die wel roepen dat het systeem op de schop moet, maar vervolgens géén concrete plannen kunnen tonen!

50PLUS heeft hier wel een uitgewerkt plan voor, een plan dat is doorgerekend door de Rekenkamer, en dat heel erg haalbaar is. In het kort komt ons plan hierop neer: Senioren willen steeds vaker thuis oud worden! Als we dat als een gegeven aannemen, dan zullen we de zorg die deze mensen nodig hebben zoveel als mogelijk "naar de mensen toe moeten gaan brengen"! Nu gebeurt het nog te vaak dan senioren voor een "wissewasje" op de spoedeisende hulp en in ziekenhuizen terecht komen, terwijl ze daar helemaal niet horen of hoeven te zijn! Hieruit blijkt dat dat de acute zorgvraag beter georganiseerd en gestroomlijnd moet worden.

50Plus pleit ervoor om kleine klinieken of andere eerstelijns zorgcentra "in de wijk" te brengen en daar de benodigde eerstelijns bedden onder te brengen! Met deze aanpak kan de zorg - die nu nog onnodig naar ziekenhuizen gaat - worden vervangen door poliklinische consulten in de eigen omgeving! Met die aanpak is het zelfs mogelijk om vanuit deze locaties ziekenhuis-vervangende zorg thuis aan te bieden! Als we dit realiseren, dan zorgt deze werkwijze ervoor, dat huisartsen en wijkverpleegkundigen de acute zorg veel beter kunnen opvangen.

Het mooie van deze aanpak is niet alleen dat er een veel betere thuiszorg kan worden geboden, maar ook dat de kosten van de zorg aanmerkelijk lager zijn! Op deze manier leiden de plannen van 50Plus naar een toenemend welbevinden EN welzijn!

Ingezonden door: Hans Vlak