banner 01

Noord Brabant

Dat rendement is allang verdiend mijnheer Koolmees.

Op 2 februari heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste kamer een brief aan minister Koolmees geschreven met 57 vragen over het nieuwe pensioenakkoord. Met name de berekening van de dekkingsgraden in het nieuwe systeem en de verdeling van het opgebouwde vermogen bij het “invaren” van de rechten van gepensioneerden kwamen in de vraagstelling aan de orde. De vragen waren opgesteld door de 50PLUS fractie en mede ingediend door het CDA. De minister heeft inmiddels op 5 maart geantwoord. Daarbij wil ik één antwoord er uit lichten. Het gaat om de volgende vraag: “Erkent u dat kortingen niet nodig zouden zijn indien een rekenrente van 1% zou worden gehanteerd? De dekkingsgraad stijgt dan met gemiddeld 15%. “ Daarop antwoordt de minister: “een verhoging van de rekenrente, bijvoorbeeld met 1%- punt, leidt weliswaar op papier tot een hogere dekkingsgraad, maar verandert niets aan de werkelijke financiële positie van een pensioenfonds. Een verhoging van de rekenrente tot boven het niveau van de risicovrije rente betekent dat er op voorhand risicovol rendement wordt ingerekend bij de bepaling van de waarde van de verplichtingen, terwijl dat rendement nog helemaal niet is verdiend en mogelijk ook nooit verdiend zal worden” einde citaat. Met dat risicovolle rendement bedoelt de minister het rendement dat de pensioenfondsen maken op hun beleggingen.

Er ligt 1700 miljard euro op de plank

Allereerst zijn opmerking over het preluderen op het rendement dat nog verdiend moet worden of dat wellicht helemaal nooit verdiend wordt. Dat rendement is allang verdiend mijnheer Koolmees. Er ligt 1700 miljard euro op de plank en sterker nog het gemiddelde rendement van de fondsen over de laatste 50 jaar ligt tussen de 5 en 6%. Hoezo risicovol rendement? En over risicovrije rente gesproken: hoe risicovrij is die rente als die in 10 jaar tijd van gemiddeld 4,5 % naar bijna 0 % daalt? Gemanipuleerd weliswaar door de Europese centrale Bank (ECB) maar toch. Dan wat de jongeren betreft. Op hen ligt dus ook een groot pensioenvermogen te wachten waar ze nog helemaal niets voor hebben hoeven te doen. Indien het rendement van de fondsen ook voor een groter deel zou mogen worden meegenomen bij de bepaling van de premiehoogte zouden jongeren daarvan kunnen profiteren in plaats van er de dupe van te worden.

Iedereen wordt er beter van

Iedereen wordt er dus beter van als we een andere rekenrente gaan hanteren of de rendementen die de pensioenfondsen maken op hun beleggingen direct betrekken bij de berekening van de dekkingsgraad. Dan hoeft er niet gekort te worden, hoeven we zelfs niet aan die gigantische reserve van 1700 miljard te komen, hoeven de pensioenpremies niet omhoog en kan de achterstand die gepensioneerden hebben opgelopen (zo’n 20 % omdat er al 10 jaar niet geïndexeerd is) weer worden ingelopen. Alleen de minister wil niet. En die is van D66. Reparatie van ons pensioen is wel speerpunt nummer één van 50PLUS. Als u dat maar onthoudt!

Roelof Jan Mulder,
voorzitter 50PLUS Brabant