banner 01

Noord Brabant

Op 19 mei jl. vond in Provinciale Staten de aanbieding plaats van de jaarrekening 2016. Namens de fractie van 50PLUS heeft fractievoorzitter Wim van Overveld uiteraard de visie van 50PLUS op dit agendapunt gegeven.

 

Voorzitter,

Voor ons ligt een dik boekwerk (te dik volgens de accountant) met daarin de jaarrekening 2016.

Ik heb gekeken hoe die jaarrekening het beste te benaderen. Dat wij daarbij niet kozen voor de glorie-hallelujabenadering van de coalitie is natuurlijk niet zo vreemd.

Maar waar dan te beginnen?

We moeten de jaarrekening immers bekijken door de controlebril van de Staten, maar wat valt er te controleren als er dingen staan als: ‘de in de begroting geplande prestaties en resultaten voor 2016 zijn voor het overgrote deel gerealiseerd’?

Of ‘op onderdelen is vertraging opgetreden of worden prestaties doorgeschoven’. Hoe controleerbaar is dit?

Bij de digitale samenleving lees ik: ‘de doelen lijken zonder het fonds gehaald te worden.’ Lijken?

U zegt diverse malen, dat zaken ‘grotendeels’ gerealiseerd zijn. Wat betekent dat?

 Het is minstens merkwaardig te noemen, dat u enerzijds stelt, dat aangaande Gezondheid de resultaten van het rijk later werden ontvangen dan verwacht. Door niet meer te kunnen bijstellen in de Burap wordt het afwegingskader verschoven naar 2017 en anderzijds zegt u hierover dat voor 2016 de opdracht is gerealiseerd.

Zo treffen we de trotse melding dat de aanpak overlastgebieden (pag. 29) zou moeten resulteren in het afhandelen van 50 casussen. Het blijkt echter, dat er 20 zijn afgehandeld en 33 zijn overgedragen.

Voorzitter, hoe rechtvaardigen we nu een onderschrijding van 27 miljoen euro bij het openbaar vervoer? Had hieruit niet geput kunnen worden voor het nemen van maatregelen om bijvoorbeeld reizen buiten de spits of voor specifieke doelgroepen aantrekkelijker te maken?  

Natuurlijk gebeurden er goede dingen, zoals het besteden van extra aandacht aan de aansluiting bedrijfsleven-onderwijs, maar daarover is uitvoerig gesproken bij het vaststellen van de begroting.

Voorzitter,

Zo zouden we alle hoofdstukken van de jaarrekening langs kunnen lopen, maar de essentie daarvan is, dat we onvoldoende in staat zijn om alles goed te beoordelen.

Daarom leek het me logischer eens te kijken wat de beroepscontroleurs die we als Staten daartoe hebben aangenomen, de accountants, over dit stuk te vertellen hebben.

Als ik hun bevindingen samenvat, dan kom ik tot de constatering, dat er sprake is van forse onderbestedingen en dat die t.o.v. 2015 zelf s zijn toegenomen.

Niet onbelangrijk vind ik hun opmerking, dat de initiële begroting  sturingswaarde heeft verloren. Anders gezegd: in deze jaarstukken vallen grote verschillen op in geprognotiseerde versus gerealiseerde baten en lasten.

Om dat te voorkomen is een realistischer wijze van begroten noodzakelijk en betere tussentijdse rapportage aan Provinciale Staten, zodat met betere informatie kan worden bijgesteld. Ziet u dit ook zo? Wat gaat u doen om deze situatie te verbeteren?

En wat we ons ook afvragen is, wat er aan de hand is bij het verstrekken van subsidies als de afrekeningen zo voordelig uitpakken.

De accountant stelt terecht, dat PS eerder geïnformeerd moet worden om meer grip te krijgen op het begrotingsbeheer. Dat zulks minder uitgebreid hoeft dan wat nu voorligt ben ik ook met hen eens.

Het gaat ons niet om de kwantiteit van de informatie maar om de kwaliteit.

Als we het over informatie hebben, willen we nog wel wat kwijt: wij adviseren uw college een pro-actieve houding in het inzichtelijk maken naar de Brabanders welke voorsprong Noord Brabant heeft op de wereldmarkt. Laat het actiever zien en horen, zodat de inwoners van onze provincie zichtbaar trots kunnen zijn op deze ontwikkelingen voor de toekomst. Maak sowieso de rol van de provincie naar buiten toe meer duidelijk.

In de lijn van de begroting wordt in de jaarrekening nauwelijks stilgestaan bij de mens in onze samenleving. Over vergrijzing of de oudere Brabander wordt helemaal niet gesproken. De oudere generatie heeft voor dit college blijkbaar afgedaan. Jammer, voorzitter.

Voorzitter,

Wij zien de jaarrekening als een boekhoudkundig stuk waarbij we klokken niet meer kunnen terugdraaien. En ja, een hoop is ook goed gegaan en de regels zijn grotendeels (herkent u het woord?) nagevolgd. Aldus de accountant en als we die niet vertrouwden hadden we hem niet aangesteld.

Met de gemaakte kritische opmerkingen accepteren we deze jaarrekening.