banner 01

Noord Brabant

Tijdens de behandeling van de perspectievennota werden 57 moties ingediend. Daarvan werden er aan het eind van de ‘discussie’ 8 ingetrokken en 7 aangehouden. Uiteindelijk werden er bij de stemming aan het eind 19 afgewezen en 23 aangenomen.
Dat mag toch illustreren hoe weinig echt concreet en duidelijk de nota in feite was.
Dat er bijna 12 uur over vergaderd moest worden is voor een dergelijke nota te veel eer.

 

Op 21 april werd in provinciale staten de zogenaamde perspectiefnota behandeld. Vroeger was er de voorjaarsnota op basis waarvan er in combinatie met de jaarrekening van het voorafgaande jaar besloten werd welke uitgangspunten er moesten komen voor de begroting van het volgende jaar. De Provincie werkt voor het eerst niet met zo’n voorjaarsnota (die vaak vooral cijfers produceerde) maar met een perspectiefnota. Daarin zou de grondslag voor de begroting van het komend jaar moeten staan.

Wat blijkt echter: de perspectiefnota bevat na grondige bestudering eigenlijk alleen de vaststelling, dat het college een aantal opdrachten krijgt voor onderzoeken en verkenningen in 2018. Wat we als controlerende staten daarmee moeten is volstrekt onduidelijk.

Die kritiek hadden we als 50PLUS al bij het vaststellen van het bestuursakkoord en die konden we herhalen. Nu echter werden we gesteund door anderen zoals het CDA en onze Brabantse adviesraad. Geen concrete voorstellen, geen prioritering en eigenlijk besluiteloosheid.

In onze bijdrage hebben we dit standpunt dan ook helder verwoord. Weer geen woord besteed aan ouderen, vergrijzing, te veel flexibele banen…

En dat in een Brabant dat sterk vergrijst.

De opmerking in de tekst van de nota, die stelt dat West-Brabant wat achter blijft ontlokte me de hartenkreet: dat weten de West Brabanders al jaren en jaren.

De discussie in de Staten (van 10.00 tot 21.30 uur) was niet anders dan een herhaling van zetten uit de afgelopen periode. Niets nieuws kwam ter sprake.

Omdat er besloten werd tot onderzoeken en verkenningen moesten we wel voor stemmen, want daar kun je gewoon niet tegen zijn, maar een goede onderbouwing voor een begroting konden wij er niet in vinden.

Binnen de coalitie heerste grote tevredenheid en het ene na het andere compliment werd naar elkaar uitgedeeld. Toch was er vanuit de VVD behoorlijk kritiek op gedeputeerde Van de Hout (SP) en kreeg ook gedeputeerde Spierings (D66) de nodige opmerkingen te verwerken (van meer partijen, ook uit de coalitie).

Wat wij ons afvragen is: zou het niet zo zijn, dat de voorstellen allemaal zo weinig concreet zijn, omdat de coalitiepartijen onderling te veel van politieke standpunten verschillen (VVD en SP…samen?)?

Daarnaast wordt er eigenlijk alleen wat beleid gemaakt op gebied van natuur en openbaar vervoer. Sociaal beleid, onderwijs  en zorg zijn al lang bij gemeenten ondergebracht.

Mijn persoonlijke conclusie was, dat een dag als deze slechts aantoonde hoe goed feitelijk het standpunt van 50PLUS is ten aanzien van provincies: afschaffen en meer overlaten aan de regio en het ministerie.

W. van Overveld

Fractievoorzitter 50PLUS Brabant